Odhad nemovitosti Okamžitý výkup

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti AMBIENTEN VIP s.r.o.

 

 

Čl. I.
Úvodní ustanovení

Obchodní společnost AMBIENTEN VIP s.r.o., IČO: 29361788, DIČ: CZ29361788, se sídlem Brno, Střed - Veveří, Mezírka 775/1, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75329 (dále také jen jako „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.ambienten.cz a současně jako své obchodní partnery informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat; 

Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány; 

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.


V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na emailové adrese [email protected].

Tyto zásady ochrany osobních údajů se použijí obdobně pro naše další odběratele i dodavatele, kteří nejsou uživateli našeho webového portálu, ale jsou našimi obchodními partnery na základě smluv uzavřených v listinné neelektronické podobě nebo na základě dílčích objednávek učiněných písemnou či ústní formou.

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracováváme tyto údaje:

- identifikační údaje klienta a případně zákonného zástupce nebo opatrovníka, pokud je jím klient zastoupen;

- údaje o průkazu totožnosti klienta a případně zákonného zástupce nebo opatrovníka, pokud je jím klient zastoupen (druh a číslo průkazu, stát, případně orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti), popřípadě fyzické osoby jednající za klienta, který je právnickou osobou nebo svěřenským fondem /kopie dokladů předložených k identifikaci (pokud byly pořízeny);

- údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta;

- informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta podle § 9 AML zákona;

- dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta dle § 13a AML zákona;

- v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka;

- záznamy o tom, zda klient je/není PEP či osoba, proti níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce; - záznamy o všech provedených krocích v rámci identifikace a kontroly klienta, a to včetně informací o případných obtížích souvisejících s těmito kroky;

- záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu klienta, a to včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním oznámení o podezřelém obchodu;

- údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Čl. II.
Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Čl. III.
Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

Vaše jméno a příjmení, 

obchodní firma,

adresa bydliště nebo sídlo společnosti,

identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo,

telefonní číslo,

emailová adresa.

Čl. IV.
Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme předně k tomu, abychom plnili smlouvy uzavřené s Vámi, případně abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k výše uvedenému účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště nebo sídlo společnosti, telefonní číslo nebo emailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, avšak výhradně na základě Vámi výslovně uděleného souhlasu, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat. Naše společnost si zakládá na tom, že bez Vašeho svobodného souhlasu od nás nebudete dostávat marketingová obchodní sdělení.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na [email protected] nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel/a obchodní sdělení.


Čl. V.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

našemu poskytovateli realitního softwaru Realman – společnosti Realman s.r.o., IČO: 262 27 461, se sídlem Adamov, Družstevní 421/1, PSČ 679 04, který pro nás spravuje inzeráty na následujících internetových realitních portálech:
www.realitymorava.cz,
www.topreality.sk,
www.reality.idnes.cz,
www.realcity.cz,
www.realitymix.centrum.cz,
www.sreality.cz,
www.facebook.com/ambienten;

našemu poskytovateli katalogových realitních nabídek – společnosti Grand Real City s.r.o., IČO: 047 07 419, se sídlem Praha, Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00;

naší externí IT společnosti, která nám poskytuje serverové, webové, cloudové a další IT služby – společnosti SPWeb s.r.o., IČO: 292 64 782, se sídlem Brno, Traťová 574/1 PSČ 619 00;

našemu externímu právnímu poradci – společnosti Tomáš Rašovský, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 29266220, se sídlem Brno, Skřivanova 337/7, 602 00 Brno - Královo Pole, za niž jedná na základě plné moci Mgr. Jiří Zeman 

našemu externímu finančnímu poradci – společnosti Solucion s.r.o., IČO: 058 83 792, se sídlem Nové sady 988/2 , Staré Brno, 602 00 Brno;

našim realitním makléřům;

našemu profesionálnímu fotografovi;

našim společným správcům osobních údajů, viz dále.

Naše služby Vám poskytujeme společně s našimi partnery – se společností RUSSEGGER REAL s.r.o., IČO: 277 41 222, se sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 
602 00 Brno, a dále s podnikající fyzickou osobou Ing. Monikou Russeggerovou, IČO: 756 81 994, se sídlem Chaloupky 1278/38a, Komín, 624 00 Brno. Vaše osobní údaje s těmito partnery zpracováváme jako tzv. společní správci, neboť jsou s námi dlouhodobě majetkově a personálně propojeni, a tedy můžeme zaručit, že Vaše osobní údaje společně řádně ochráníme. Ve vztahu k Vám a k ochraně osobních údajů vykonává veškeré povinnosti a práva naše společnost, která je z hlediska ochrany osobních údajů pro Vás kontaktním místem.

Čl. VI.
Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Po skončení plnění naší vzájemné smlouvy a po uplynutí zákonných archivačních lhůt Vaše osobní údaje bezpečně a důkladně zlikvidujeme, a to jak ty listinné, tak elektronické.

Čl. VII.
Používání cookies

 

Naše webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané jako cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Používáme cookies především pro zajištění fungování našich webových stránek www.ambienten.cz. Dále používáme cookies třetích stran pro analýzu návštěvnosti (např. Google Analytics, Facebook). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo Váš web. Tyto cookies nám pomáhají:

identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant; zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás; evidovat, zkoumat
a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu. sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy; zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality. Pokud jste si na našem webu prohlédli nabídku nemovitostí či konkrétní služby, tato nabídka se vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na první stránce našeho webu. Podle toho, jaký typ jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nabídnout další služby, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 3 let.                                  

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Čl. VIII.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

právo na přístup k osobním údajům;

právo na opravu osobních údajů;

právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

právo na omezení zpracování osobních údajů;

právo na přenositelnost osobních údajů;

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu
o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese [email protected].

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu osobních údajů znamená, že nás kdykoliv můžete požádat
o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, viz dále. V takovém případě můžeme mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali Vašemu jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u nás podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.Cookies

AMBIENTEN VIP s.r.o.

29361788DIČ CZ29361788

Číslo účtu 123 - 6332940207 / 0100

Spisová značka v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně zapsané v oddílu C, vložka 75329